Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem

Kim Simonsen

Tlf. 2014 5335

Bestyrelsesmedlem

Jesper Vindfeld Nielsen

Tlf. 2424 8191

Bestyrelsesmedlem

Carsten Terp

Tlf. 2291 4688

Bestyrelsesmedlem

Michael Pedersen

Tlf. 2024 2886

Bestyrelsesmedlem

Ole Jørgensen

Tlf: 2125 5680

 

Bestyrelsesmedlem

John Pilgaard

Tlf. 2041 3673