Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem

Kim Simonsen

Tlf. 2014 5335

Bestyrelsesmedlem

Jesper Vindfeld Nielsen

Tlf. 2424 8191

Bestyrelsesmedlem

Carsten Terp

Tlf. 2291 4688

Bestyrelsesmedlem

Michael Pedersen

Tlf. 2024 2886

Bestyrelsesmedlem

Ole Jørgensen

 

Bestyrelsesmedlem

John Pilgaard

Tlf. 2041 3673